Gyorsmenü

Szak- és diplomamunka, TDK témakörök

A szakdolgozat téma és a diplomamunka téma kiválasztása kétféleképpen történhet.  A hallgatók egyrészt önállóan hozhatnak választott témát, másrészt választhatnak a felsorolt témakörök közül.  A felsorolt témakörök természetesen nem jelentenek kötöttséget, intézetünk oktatói értékelik, ha a hallgató érdeklõdése, tapasztalata, személyes kapcsolatai (nyári gyakorlat, munkahely) lehetővé teszik a felsoroltaktól eltérő, önálló téma választását. Ösztönözzük hallgatóinkat arra, hogy a témaválasztásukban minél több gyakorlati kapcsolódás szerepeljen, hogy konkrét szakmai problémák, feladatok megoldására is vállalkozzanak. A szak- és diplomadolgozat végsõ témaválasztása, pontos megfogalmazása megfontolást igényel, ezért általában a hallgató és a konzulens közös döntése során történik.
 
 

A szakdolgozat és diplomamunka készítés formai követelményei BA/BSc és MA/MSc képzés számára

 

Az Intézet által ajánlott Szakdolgozat, Diplomamunka és TDK pályamunka témakörök:
 

Áldorfainé Czabadai Lilla Mária, tanársegéd

 • Járási, települési elemzések a fejlesztési lehetőségek tükrében
 • Fejlesztési koncepciók felülvizsgálata és készítése különböző területi szinteken
 • Egyes területi egységekre meghatározott fejlesztési irányok monitoringja
 • Körzetesítés, tipizálás indexek és mutatószámrendszerek segítségével
 • Különböző területi egységekben bekövetkezett gazdasági, társadalmi változások a rendszerváltás/ az EU-s csatlakozás óta
 • Ágazati elemzések – a mezőgazdaság, az ipar, a szolgáltatások arányainak változása, a kvartener szektor megjelenésének vizsgálata
   

 

Dr. Farkas Tibor egyetemi docens

 •     Kistérségi fejlesztési tervek vizsgálata, készítése
 •     A vidék népességének és társadalmának változásai
 •     Határon túli térségek vidékfejlesztési tapasztalatai
 •     Hátrányos helyzetű rétegek és térségek a vidékfejlesztésben
 •     Az autonóm falu, a falvak örökbefogadása, a vidék kulturális öröksége és imázsa

Dr. Goda Pál adjunktus

 •     Regionális elemzések, kistérségi, valamint települési vizsgálatok
 •     Kistérségi stratégiaalkotás elméleti megalapozása
 •     Rendszerelmélet alkalmazhatósága a vidék- és területfejlesztésben
 •     Kvalitatív és kvantitatív területi kutatások

 

Dr. Káposzta József egyetemi tanár

 •     Területi egyenlőtlenségek vizsgálata a térben (pl. Európa, Magyarország, Ázsia). Centrum-periféria viszonyok gazdasági elemzése, dinamikusan fejlődő, stagnáló és lemaradó városokban, kistérségekben, megyékben, régiókban.
 •     Magyarország gazdasági térszerkezetének változásai, globalizáció és térségi fejlődés gazdasági összefüggései. Telephelyválasztás szempontrendszerének vizsgálata a gazdasági szférában. Regionális folyamatok összefüggéseinek (természeti, gazdasági, társadalmi) elemzése.
 •     Megújuló energiaforrások szerepe a területfejlesztésben fejlesztési lehetőségeik, összefüggése a térgazdaságban. Innovatív gazdaságfejlesztés szerepe és lehetőségei a vidéki térgazdaságban.
 •     Régiók versenyképességének a vizsgálata, térgazdasági összefüggéseik elemzése (pl. gazdasági ágazatonként is). Régiók gazdasági növekedését meghatározó tényezők, regionális fejlesztési modellek vizsgálata különböző térbeni szinteken (település, kistérség, megye, régió).
 •     Nagyvárosok (metropoliszok) és az agglomeráció kapcsolatrendszere, területrendezési, fejlesztési problémái, fenntartható városfejlesztés, közlekedésfejlesztés, közlekedési infrastruktúra gazdasági hatásai. A városfejlődési trendek gazdasági vizsgálata, azok összefüggései.

 

Keszthelyi Krisztián mestertanár

 •     Mezőgazdasági beruházások üzemi és ágazati szinten
 •     Az Új Magyarországi Vidékfejlesztési Program és intézkedései - Darányi Terv intézkedései
 •     Közbeszerzési folyamatok az államigazgatásban és a vállalkozói szférában
 •     KAP jelene és jövője  - Az I. és II. pilléres támogatások alakulása
 •     LEADER program és intézkedéseinek bemutatása
 •     Zöldség-Gyümölcs termelői csoportok gazdálkodásának bemutatása
 •     A magyar mezőgazdaság üzemszerkezete, és eltérő gazdálkodási jegyeinek bemutatása
 •     A vidékfejlesztési programok hatékonyságának bemutatása

 

Némediné Dr. Kollár Kitti adjunktus

 •     A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései
 •     A hazai hátrányos helyzetű kistérségek versenyképessége
 •     A vidéki tér- és földhasználat versenyképességének összefüggései
 •     Regionális, illetve kistérségi fejlesztési lehetőségek vizsgálata
 •     Gazdasági versenyképesség vizsgálata, különös tekintettel a hazai perifériákra

 

Dr. Kozári József egyetemi docens

 •     Külföldi szaktanácsadó rendszerek tapasztalatai és azok adaptációs lehetőségei Magyarországon
 •     Bemutató- és mintagazdaságok szerepe a mezőgazdasági szaktanácsadásban
 •     Középfokú oktatási intézmények szerepe, feladatai a mezőgazdasági vállalkozások menedzselésében és a szaktanácsadásban
 •     Az agrár-felsőoktatás szerepe a szaktanácsadásban
 •     A mezőgazdasági szaktanácsadókat támogató szoftverek
 •     Az informatika szerepe a mezőgazdasági szaktanácsadásban
 •     Szakmai tanulmányutak szervezése
 •     Konferenciaszervezés

 

Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda egyetemi docens

 •     Tartósabban fennálló regionális egyenlőtlenségeink: város- falu dichotómia, Nyugat- Kelet megosztottság, főváros-vidék dualizmus
 •     A települések helye a településhálózatban: vonzás-kapcsolatok vizsgálata az ellátórendszereken (oktatási, kulturális, egészségügyi, munkaerőpiaci, a közösségi közlekedés stb. intézményein, eszközrendszerén) keresztül
 •     A települések/tágabb térségek problématérképe: egy vizsgálatra kitűzött térség főbb gazdasági, társadalmi, környezeti tényezőinek föltérképezése és összefüggéseinek elemezése
 •     A vidéki térségeink/településeink gazdaságának és társadalmának időbeli (folyamat-elemzés) és térbeli változásának (struktúra-elemzés) vizsgálata
 •     A tér, mint eladható „termék”: egy szabadon választott település/térség érték-leltár-vizsgálata a település- és marketingföldrajz eszközrendszerével

 

Nagyné Dr. Pércsi Kinga egyetemi docens

 •     Minőségirányítási rendszerek bevezetésének, alkalmazásának tapasztalatai konkrét mezőgazdasági vállalkozásnál
 •     Termelői szervezetek működése, helyzete a zöldség- gyümölcs ágazatban
 •     A hazai sertéshúsvertikum működésének gazdasági elemzése
 •     A baromfihús-vertikum működésének gazdasági elemzése
 •     A tejvertikum működésének gazdasági elemzése
 •     A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer kiépítésének és működtetésének tapasztalatai az a húsipari, baromfiipari, ill. tejipari vállalkozásoknál.
 •     Élelmiszer-eredetű megbetegedések Magyarországon, különös tekintettel a vendéglátásra. (Statisztikai adatok, kóroki tényezők, a megbetegedések élelmiszer-higiéniai összefüggései, megelőzés lehetőségei a vendéglátásban).
 •     Élelmiszer-biztonság jogi és szervezeti kérdései Magyarországon.
 •     Élelmiszer-biztonság Európában – Élelmiszer-eredetű megbetegedések előfordulás és értékelése.
 •     A jó higiéniai gyakorlat menedzsment feladatai a vendéglátásban. (tervezés, szabályozás, szervezés, operatív irányítás, felügyelet, helyesbítő tevékenység stb.)

     

Dr. Péli László egyetemi docens

 •     Területi egyenlőtlenségek vizsgálata Magyarországon – centrum-periféria viszonyok, dinamikusan fejlődő, stagnáló és lemaradó térségek
 •     A Budapest-szindróma, az agglomeráció gazdasági elemzése.
 •     Régiók, kistérségek versenyképességének a vizsgálata
 •     Mezőgazdasági ágazatok átfogó elemzése
 •     Nemzetközi agrárpiacok sajátosságai

 

Péter Balázs mestertanár

 •     A multifunkcionális mezőgazdasági rendszerek
 •     A szövetkezetek szerepe a mezőgazdaságban
 •     A föld tulajdon viszonyaiban bekövetkezett változások hatásainak elemzése adott időszakban a vizsgált régió agrárgazdaságának fejlődésével összefüggésben
 •     A munkaerő szerepe és sajátosságai a mezőgazdasági termelésben
 •     A magyar agrárstruktúra jellemző vonásai
 •     Kis- és középvállalkozások fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata.
 •     Vállalkozások indításának gazdasági elemzése.

 

Dr. Ritter Krisztián egyetemi docens

 •     A mezőgazdasági foglalkoztatás csökkenésének hatása Magyarország/az EU vidéki kistérségeiben (vagy egy konkrét kistérségben, településen).
 •      Mezőgazdasági eredetű munkanélküliség és a területi egyenlőtlenségek kapcsolata.
 •     A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei egy (vagy több) tetszőlegesen választott (hazai vagy külföldi) vidéki kistérségben, településen.
 •     A LEADER kezdeményezés(ek) értékelése, a program(ok) szerepe és lehetséges hatásai egy (vagy több) tetszőlegesen választott (hazai vagy külföldi) kistérségben, településen.
 •     Településmarketing/térségmarketing, illetve ennek szerepe és jelentősége egy (vagy több) tetszőlegesen választott (hazai vagy külföldi) kistérség, település példáján keresztül.
 •     A vidék, a vidékfejlesztés megközelítésének, annak változásának nemzetközi szintű összehasonlítása.
 •     A vidékpolitika hatásainak (kiemelten SAPARD, LEADER, AVOP) elemzése egy (vagy több) tetszőlegesen választott hazai kistérség példáján keresztül.
 •     Egy konkrét beruházás/pályázat térségi hatásainak elemzése egy tetszőlegesen kiválasztott (hazai vagy külföldi) kistérségben, településen.
 •     Kistérségi szintű együttműködés, helyi részvételen alapuló fejlesztések egy (vagy több) tetszőlegesen választott (hazai vagy külföldi) kistérség példáján keresztül.
 •     Bármely a vidékfejlesztéssel, helyi gazdaságfejlesztéssel, multifunkcionális mezőgazdasággal, diverzifikációval kapcsolatos téma, az ezekhez köthető hazai vagy külföldi esettanulmányok vonatkozásában.

 

Dr. Tóth Krisztina egyetemi docens

 •     Egy megnevezett régió ismereti- és információs rendszerének értékelése, javaslatok annak fejlesztésére
 •     Egy megnevezett régió szaktanácsadói tevékenységének megtervezése, éves tanácsadói munkaprogram elkészítése
 •     A szaktanácsadásban alkalmazható kommunikációs módszerek értékelése
 •     Alternatív vállalkozások számbavétele, értékelése és a kialakítás szaktanácsadási feladatai.
 •     A szaktanácsadás szerepe a természeti környezet védelmében
 •     Közösségfejlesztés egy adott kistérségben

Dr. Tóth Tamás egyetemi tanár

 •     Tervezés különböző területi szinteken.
 •     Operatív programok és területfejlesztés.
 •     Az Európai Unió programozási időszakainak vizsgálata
 •     Területfejlesztési pályázatok és projektmenedzsment
 •     Régiók versenyképességének a vizsgálatára szolgáló módszerek
 •     Input-output modellek alkalmazása a regionális elemzésben
 •     Versenyképesség és régiófejlődés összefüggései
 •     A nagyvárosok és agglomerációik területfejlesztési problémái.
 •     Közlekedésfejlesztés gazdasági hatásainak vizsgálata
 •     Centrumok és perifériák aktuális kérdései.
 •     Regionális folyamatok elemzése különböző területi szinteken.
 •     Önkormányzati rendszerek fejlődésének vizsgálata.
 •     Településfejlesztési modellek, programok vizsgálata.
 •     Non profit szervezetek szerepe a regionális fejlesztésben.
 •     Régiók gazdasági növekedését meghatározó tényezők.
 •     Regionális fejlesztési modellek vizsgálata különböző területi szinteken.
 •     Globális változások hatása a regionális fejlődésre.

 
 

Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök

 •     Egy település fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata.
 •     Egy szabadon választott vállalkozás tevékenységének és hatásának vizsgálata a településre gazdálkodási, humánerőforrás stb. szempontjából.
 •     Szabadon választott települések fejlesztési dokumentumainak elemzése, összehasonlítása.
 •     Szabadon választott település önkormányzatának kialakulása, működése, fejlesztési lehetőségei.
 •     Önkormányzati szervezetek, társulások (gazdálkodás, tulajdon) vizsgálata és elemzése.
 •     Települési önkormányzatok feladatellátása. (Vizsgálható aspektusok: település marketing, település kommunikációs tevékenysége, települési önkormányzat és a lakosság kommunikációja, az önkormányzat vállalkozási tevékenysége, vagyon és vagyongazdálkodás, önkormányzati gazdálkodás)
 •     Az új önkormányzati törvény hatása a települési önkormányzatok működésére (Vizsgálható aspektusok: megyei önkormányzatok feladatellátása, települési önkormányzatok feladatellátása-finanszírozása, járási rendszer kialakulása - feladatai, kormányhivatalok feladat ellátása, Közös Önkormányzati Hivatalok kialakítása, körjegyzőség/Közös Önkormányzati Hivatal, helyi adók alakulása)
 •     Egy szabadon választott város és agglomerációjának vizsgálata. (térszerkezeti kapcsolatok, munkaerő áramlás, vándorlás, települési önkormányzatok közötti kapcsolatok kialakulása-fejlesztése szempontjából)
 •     Ezer fő alatti (kis- és aprófalu) település/települések vizsgálata, fejlődési lehetőségeinek elemzése.
 •     Hungarikumok és Magyar Értéktárban szereplő termékek területi jelentőségének vizsgálata.
 •     Járások vizsgálata, összehasonlító elemzés.
 •     A mezőgazdaság valamely ágazatának vizsgálata.

Dr. Villányi László egyetemi tanár

 •     Nemzetközi agrárpiacok sajátosságai
 •     Az agrárpiaci szabályozás elméleti és/vagy gyakorlati összefüggései
 •     Az agrobiznisz szektor jelentősége Magyarországon
 •     Családi gazdaságokat működtető háztartások erőforrás-allokációja
 •     Mezőgazdasági ágazatok átfogó elemzése
 •     Bármely mezőgazdasági ágazat makrogazdasági vizsgálata
 •     Az agrártermékek keresletének és kínálatának sajátosságai